Triez sur :  

Lotus "Moon Beam" syn. "Yue Xia" En Pot Nelumbo / Lotus "Moon Beam" syn. "Yue Xia" Couleur des…
€ 39,50
Lotus "Respected Guest" En Pot Nelumbo / Lotus "Respected Guest" syn. "Jiao Ke Wan Lian"…
€ 39,50
Lotus "Peach With Raindrops" En Pot Nelumbo / Lotus "Peach With Raindrops" syn. Tao Hong Su Yu"…
€ 39,50
Lotus "Red Scarf" syn. "Honglinjin" En Pot Nelumbo / Lotus "Red Scarf" syn. "Honglingjin" Couleur des…
€ 39,50
Lotus "Momo Botan" En Pot Nelumbo / Lotus "Momo Botan" Couleur des fleurs: Fleurs…
€ 39,50
Lotus "Buddha's Seat" En Pot Nelumbo / Lotus "Buddha's Seat" syn. "Fu Zuo Lian" Couleur…
€ 39,50
Lotus "Crystal Beauty" syn."Bingjiao" En Pot Nelumbo / Lotus "Crystal Beauty" En Pot Couleur des fleurs:…
€ 39,50